top of page
מארז המלקטות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר המלקטות

 1. השימוש באתר וההרשמה כלקוח מזמין מחייב את האתר לבצע שמירה של הפרטים האישיים ונתוני הרכישה לשימוש האתר. האתר או מי מטעמו לא יגלו, ימכרו או יעבירו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו ללא הסכמה מפורשת מהמזמין, והאתר מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים להגנה על פרטיות המזמין.

 2. בנוסף למידע אותו הלקוח מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי אודות האמצעי הדיגטלי שלך (מחשב, סמארטפון וכו'), אשר באמצעותו המשתמש גולש ומבצע פעולות באתר. המידע עשוי לכלול כתובות IP , סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי שבאמצעותו מבוצעת הגישה לאתר, פרטים לגבי ספק האינטרנט של המשתמש וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגיע הלקוח הגולש לאתר.

 3. למזמין לא תהיה כל טענה כלפי האתר לעניין הפרטיות כאשר:

 1. השימוש בפרטים נעשה כדי לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח לרבות הצגת הנתונים ומשלוח המוצרים למען שנמסר על-ידי המזמין עצמו.

 2. השימוש בפרטי המזמין נעשה לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים שהאתר מבצע מעת לעת, ללא שימוש בפרטי הזיהוי של המזמין.

 3. במידה והתקבל צו שיפוטי או הוראה לפי כל דין המורה לאתר לחשוף את פרטיו של המזמין.

 4.  המזמין מתחייב לא למסור פרטי זיהוי כוזבים. כנגד מזמין שמסר פרטים כוזבים, שומר האתר את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים כנגדו ו/או כל פעולה חוקית אחרת שהחברה תמצא לנכון.

 5. ככל שהאתר עושה שימוש בעוגיות   (" Cookies  ")  הן מיועדות לשיפור חווית המשתמש ולשליחת הודעות מותאמות אישית. המשתמש יכול לבחור למנוע את השימוש בעוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן של המחשב או המכשיר הנייד של המזמין.

 6. האתר עושה כל שביכולתו כדי לשמור על פרטיות המזמין והפרטים האישיים של הלקוחות המזמינים ישמרו במאגר המידע של החברה בצורה מאובטחת ויישארו חסויים. האתר מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים על מנת לשמור על סודיות הנתונים ולהודיע מיד למזמין במקרה של חשיפת הנתונים, מיד לאחר שנודע על כך לאתר.

 7. המזמין מאשר ומסכים בזאת שחדירה לא חוקית למאגרי המידע של החברה על-ידי גורמים שאינם בשליטתה, דוגמת האקרים (“פצחנים”) לא תהווה עילה כנגד האתר לאור העובדה שהאתר נקט באמצעי הגנה וזהירות סבירים ומקובלים.

 8. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על  לחצן "הסרה מרשימת התפוצה" או באמצעות פנייה לאתר באמצעות הדף "יצירת קשר"כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, להעביר לנרשם דיוור אלקטרוני.

bottom of page